Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.spjozefow.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2009-02-03.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-11-25.

Data sporządzenia deklaracji: 2022-11-29.
Sporządzona przez: Koordynatora dostępności serwisu Pana Tomasza Lipiana.

Status pod względem zgodności z ustawą.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona jest zgodna pod względem technicznym.

Strona jest częściowo zgodna pod względem zawartych w niej treści:

 • osadzanie na stronie dokumentów PDF, DOC, DOCX, ODT ograniczane jest do minimum;
 • serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) lub są skanami dokumentów; nowe dokumenty przygotowywane będą poprawnie;
 • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-11-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Dane do kontaktu: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (84) 687 80 79. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej była na poziomie WCAG 2.1.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl.

Dostępność architektoniczna.

 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Górniczej, częściowo dostępne dla osób niepełnosprawnych.
 2. Na terenie szkolnym jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej oznakowane poziomo.
 3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze budynku szkoły w każdej sprawie.
 4. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro 2 piętro) znajduje się korytarz.
 5. Szkoła posiada 2 schodołazy.
 6. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalet, poręczy po obu stronach schodów).
 7. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje dodatkowe.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

 • Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.