Z powodu reżimu sanitarnego spotkania z rodzicami odbędą się w następującym terminie:

wywiadowka wrzesien

Procedury

pdf

>> Religia i wychowanie do życia w rodzinie <<

Szanowni Rodzice uczniów klas I-III!

W ramach przygotowań do nowego roku szkolnego podpowiadamy, co powinien mieć uczeń klasy młodszej w swoim wyposażeniu.

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Poradni Bezpiecznego WypoczynkuRodzicom i dzieciom przygotowującym się do wakacyjnego wypoczynku polecamy „Poradnik bezpiecznego wypoczynku”, publikację opracowaną przez MEN dostępną na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-wypoczynek-poradnik-men-dla-rodzicow-i-opiekunow-2.

zakończenie roku szkolnegoW okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zakończenie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz wytycznych GIS, MZ i MEN.

W dniu 26 czerwca 2020 r. będą wydawane świadectwa i nagrody dla chętnych uczniów poszczególnych klas, bez uroczystej akademii, o wyznaczonych godzinach. W rozdaniu świadectw mogą uczestniczyć tylko zaproszeni rodzice uczniów klasy VIII. Pozostałych rodziców prosimy o pozostanie przed szkołą. Uczniów uczestniczących w rozdaniu świadectw obowiązuje zakrycie twarzy i nosa.

Dla tych, którzy z obawy o bezpieczeństwo lub z innych przyczyn nie będą mogli odebrać świadectwa 26 czerwca, będzie możliwość odbioru w pierwszym tygodniu po zakończeniu roku szkolnego w sekretariacie szkoły.

Harmonogram wydawania świadectw 26 czerwca 2020 r.:

Godz. 8.00 – 9.30    klasa VIIIa

Godz. 9.30 – 10.00    klasa VIIa

Godz. 10.00 – 10.30    klasa VIIb

Godz. 10.30 – 11.00    klasa VIa

Godz. 11.00 – 11.30    klasa VIb

Godz. 11.30 – 12.00    klasa Va

Godz. 12.00 – 12.30    klasa IVa

Godz. 12.30 – 13.00    klasa IIIa

Godz. 13.00 – 13.30    klasa IIa

Godz. 13.30 – 14.00    klasa Ia

Godz. 14.00 – 14.30   klasa Vb

Od 1 czerwca  umożliwiamy konsultacje dla  uczniów wszystkich klas naszej szkoły w formie grupowej lub indywidualnej. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

Uczniowie, którzy wyrażą chęć udziału w konsultacjach z danym nauczycielem, zobowiązani są w nich uczestniczyć w ustalonym terminie i wyznaczonej sali oraz przestrzegać zaleceń sanitarnych zawartych w „Procedurze organizacji konsultacji dla uczniów”. W czasie konsultacji uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej.

Harmonogram konsultacji dla klasy VIII (UWAGA!!! Konsultacje z matematyki zostały przeniesione z piątku z godziny 15:00 na środę na godzinę 15:00)

Harmonogram konsultacji dla klas I-VII

Od 18 maja 2020 r. w naszej szkole, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, odbywają się zajęcia rewalidacyjne, od 25 maja zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami dydaktycznymi dla uczniów klas I-III oraz konsultacje dla uczniów klasy VIII. Konsultacje dla uczniów pozostałych klas rozpoczną się od 1 czerwca 2020 r.

Zgodnie z wytycznymi MEN, GIS, MZ w szkole obowiązują następujące procedury:

  1. Procedura organizacji zajęć rewalidacyjnych.
  2. Procedura organizacji zajęć w klasach I-III.
  3. Procedura organizacji konsultacji dla uczniów.
  4. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły.
  5. Procedura organizacji pracy biblioteki

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mieczysława  Romanowskiego w Józefowie  informuje, że  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r.. (Dz. U. z 2017r. poz. 1603) zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz.493 z póz. zm.) i po  zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej zmianie ulegają terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych przeznaczonych na organizację egzaminu ósmoklasistów z 21-22-23 kwietnia 2020r. na 16-17-18 czerwca 2020r.

Jednocześnie informuje się, że w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną obchody 50-lecia nadania szkole imienia Mieczysława Romanowskiego w bieżącym roku szkolnym nie odbędą się.

Edyta Nieśpiał

Dyrektor szkoły