Platforma e-learningowa

 

Innowacja polega na utworzeniu ogólnodostępnej dla uczniów platformy e-learningowej szkoły. Początkowo narzędzie będzie wsparciem w nauczaniu zajęć komputerowych i języka angielskiego. W kolejnych latach planowane jest wykorzystanie platformy jako narzędzia wspierającego naukę innych przedmiotów.

Platforma będzie umożliwiała uczniom powtarzanie i utrwalanie materiału poznanego na zajęciach oraz sprawdzanie na bieżąco swojej wiedzy poprzez rozwiązywanie różnego rodzaju quizów i testów.

 

I. Cele

Głównym celem innowacji jest stworzenie nowoczesnego narzędzia będącego dodatkową pomocą naukową dla uczniów naszej szkoły.

Cele ogólne:

• wskazanie uczniom pożytecznego zastosowania Internetu i komputera,

• umożliwienie uczniom kontaktu z nowoczesnymi formami edukacji na odległość,

• kształtowanie wśród uczniów postaw odpowiedzialności za własną naukę i przyszłość,

• wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów,

• zwiększenie samooceny uczniów związane z pozytywną oceną wyników dodatkowej pracy,

II. Spodziewane efekty

Zakłada się, iż w wyniku realizacji innowacji osiągnięte zostaną następujące efekty:

Uczniowie:

• będą aktywnie korzystać z materiałów umieszczonych na platformie,

• utrwalą nabyte w trakcie nauki szkolnej wiadomości i udoskonalą umiejętności,

• nauczą się samodyscypliny jakiej wymaga praca z e-materiałami,

• uświadomią sobie, że komputer służy nie tylko do rozrywki ale jest cennym narzędziem wspomagającym naukę,

• będą umieli dokonać samooceny w odniesieniu do posiadanych wiadomości i umiejętności,

• uczniowie poznają wartość uczenia się,

 

Innowację realizował Pan Tomasz Lipian.