W dniach 17-19 marca, zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,  odbędą się na terenie naszej szkoły, z zachowaniem reżimu sanitarnego, próbne egzaminy ósmoklasistów. W ich trakcie zostaną wykorzystane arkusze egzaminacyjne udostępnione przez CKE.

 

Harmonogram przeprowadzania egzaminów:

 • 17 marca br.(środa), godz. 9:00 – język polski
 • 18 marca br.(czwartek), godz. 9:00 – matematyka
 • 19 marca br. (piątek), godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Warto poznać również wytyczne epidemiczne, które mają obowiązywać w trakcie egzaminów.

WYTYCZNE EPIDEMICZNE

pdf

Do egzaminu ósmoklasisty przystąpią uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 1. języka polskiego
 2. matematyki
 3. języka obcego nowożytnego
 4. jednegoprzedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, niemieckiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Egzamin będzie odbywał się w maju. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022 będzie przeprowadzany przez cztery kolejne dni:

 1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
 2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
 3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut
 4. czwartego dnia - egzamin z przedmiotu do wyboru, który trwa 90 minut.

Przyszłorocznych ósmoklasistów zachęcamy do zapoznania się z informatorami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

Informator o egzaminie ósmoklasisty z biologii od roku szkolnego 2021/2022.pdf

Informator o egzaminie ósmoklasisty z chemii od roku szkolnego 2021/2022.pdf

Informator o egzaminie ósmoklasisty z fizyki od roku szkolnego 2021/2022.pdf

Informator o egzaminie ósmoklasisty z geografii od roku szkolnego 2021/2022.pdf

Informator o egzaminie ósmoklasisty z historii od roku szkolnego 2021/2022.pdf

Harmonogram egzaminów w 2021 r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021

 

Zmiany w egzaminie w 2021 r.

W 2021 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami: Zmiany w egzaminie w 2021 r.

Terminy, które warto zapamiętać:

 

Do 30 września

Szkoła ma obowiązek zapoznać rodziców z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

 

Do 30 września

Rodzice mają obowiązek złożenia dyrektorowi szkoły pisemnej deklaracji:

 1. wskazującej język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu
 2. (od 2022 r.) wskazującej przedmiot do wyboru, z którego uczeń przystąpi do egzaminu
 3. informującej o zamiarze przystąpienia do egzaminu z matematyki (a od 2022 r. również do egzaminu z przedmiotu do wyboru) w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym.

 

Do 15 października

Rodzice przedkładają dyrektorowi szkoły zaświadczenie o stanie zdrowia ucznia lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli dokument nie był złożony wcześniej.

 

Nie później niż do 20 listopada*

Szkoła ma obowiązek przekazać rodzicom pisemną informację o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających. W ciągu trzech dni roboczych od otrzymania tej informacji rodzice składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu.

 

Do ok. 15 stycznia*

Rodzice składają pisemną informację o zmianie/zmianach w deklaracji złożonej do 30 września.

 

Do ok. 15 stycznia*

Złożenie w porozumieniu z dyrektorem szkoły wniosku o przeprowadzenie egzaminu w miejscu innym niż szkoła (patrz sekcja I pkt 6 „Informatora”).

 

Do ok. 30 marca*

Rodzice przekazują dyrektorowi szkoły wniosek o zmianę deklarowanego przedmiotu - dotyczy uczniów, którzy zostali laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych lub laureatami konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim.

 

Egzamin główny

język polski – 21kwietnia 2020r. (wtorek) – godz. 9:00

matematyka – 22kwietnia 2020r.(środa) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 23kwietnia 2020r.(czwartek) – godz.9:00

 

Egzamin w terminie dodatkowym

język polski – 1 czerwca 2020r. (poniedziałek) – godz. 9:00

matematyka – 2 czerwca 2020r.(wtorek) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 3 czerwca 2020r.(środa) – godz. 9:00

 

19czerwca 2020r.

Okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje wyniki egzaminu ósmoklasisty do szkół.

 

26 czerwca 2020 -Dzień zakończenia roku szkolnego

Wraz ze świadectwem uczeń otrzymuje zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Więcej informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w danym roku - w tym wzory przydatnych dokumentów - jest dostępnych w „Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty” na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w zakładce „Egzamin ósmoklasisty” > „Harmonogram, komunikaty i informacje”.

* Dokładne terminy są uzależnione od terminu przeprowadzania egzaminu w danym roku i są ogłaszane w „Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty” w danym roku szkolnym, publikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej CKE.